DaR - Deti a Rodina

back to weblogHudbou k tvorivosti (Doplnené)Už od útleho detstva hudba vytvára optimálne podmienky pre formovanie osobnosti, rozvíja citový svet detí, formuje pozitívny vzťah k rodine, prostrediu, napomáha k socializácii.
Od začiatku našej činnosti pri práci s deťmi využívame pri aktivitách a stretnutiach hudbu. V decembri minulého roka sme rozbehli projekt s názvom Hudbou k tvorivosti. Cieľom projektu je Cieľom projektu je pomocou rytmickej hudby s využívaním hudobných nástrojov a spevu rozvíjať hudobnosť, základné estetické skúsenosti, kultúrne návyky, kreatívnosť. Pracujeme s deťmi už od útleho veku. Mamičky so svojimi ratolesťami majú možnosť sa raz do týždňa stretávať v materskom centre Slniečko. Pre deti predškolského veku máme Klubík Špuntíkov. V Klubíku deti trávia 3 doobedia v týždni. Navštevujú ho najmä deti zdravotne znevýhodnené, a deti, ktorých rodičia nechcú zveriť svoje ratolesti do celodennej starostlivosti v materskej škole. Ďalšiu skupinu tvoria deti školského veku, pre ktoré sme už po dva roky zorganizovali letné stanové tábory v prírode. Tu má spev a hranie na hudobných nástrojoch svoje miesto hlavne pri táborovom ohni, ale i pri aktivitách počas dňa a spoločných sv. omšiach. Hudbu využívame i pri stretnutiach s rodinami, športovo-kultúrnych podujatiach.
Čo chceme vďaka tomuto projektu dosiahnuť:
Zapojiť deti od útleho veku z materského centra, predškolákov z Klubíka a deti školského veku do osvojovania hudobných a kreatívnych činností.
Prostredníctvom detských a mládežníckych kresťanských pesničiek deťom približovať Boha. Zo svojej skúsenosti pri práci s deťmi vieme, že táto forma býva často prvým krokom i pre deti z nekresťanských rodín na ceste k Bohu.
Pomocou hudby u detí rozvíjať ich poznávacie a citové procesy. Aj uzavretejšie deti sa stávajú prístupnejšie.
Hranie na nástrojoch podnecuje kreatívnosť detí. Využiť to pri kreslení, zhotovovaní vlastných výrobkov, hraní divadla.
Hudba zlepšuje a predlžuje sústredenosť, koordináciu, hrubú a jemnú motoriku. Toto všetko môžeme využiť pri práci s deťmi predškolského i školského veku.
U detí predškolského veku pomocou hudby upraviť rytmus reči, správnu artikuláciu, u hyperaktívnych detí zvýšiť pozornosť.
Cez hudbu rozvíjať hudobnosť, citový svet detí. Vďake hudbe utužovať vzájomné vzťahy a odbúravanie agresivity.
Používanie hudobných nástrojov a hudobnej techniky bude prispievať k rozvoju kreativity, motoriky, reči, budovania kamarátskych vzťahov.
Prostredníctvom hudby vytvoriť priateľskú atmosféru a podmienky pre zábavu i oddych všetkých zúčastnených na veľkých rodinných stretnutiach.
Doplnené 02-09-2011:
Tento projekt bol ukončený v auguste 2011 a mohol byť realizovaný aj vďaka grantovej podpore spoločnosti T-Com.
  
Pamätať si osobné informácie?

Emotikony /

Comment moderation is enabled on this site. This means that your comment will not be visible on this site until it has been approved by an editor.

Aby sme zabránili spamovým záznamom v diskusii, prosíme o odpoveď na nasledovnú bezpečnostú otázku.
 

  (Register your username / Log in)

Notify:
Hide email:

Malé upozornenie: všetky HTML tagy okrem <b> a <i> budú odstránené. Odkazy a maily stačí vložiť zapísaním obyčajného textu.

Združenie
pre podporu rodín a detí

Sme občianskym združením v službách rodiny a detí. Usilujeme sa o všestrannú podporu a povznesenie rodiny.

Vnímame a sami vo svojich rodinách zažívame tlak, ktorý je dnes vyvíjaný na rodinu. Prostredníctvom našich aktivít chceme pomôcť otcom a matkám vytvárať v ich rodinách prostredie vzájomnej lásky a prijatia.

O násStanovy združenia

Dátum vloženia záznamu Pondelok 20 Apríl 2009 at 8:07 pm Stanovy OZ DaR


Prečo sme tu

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 15 Marec 2009 at 6:53 pm Milí kamaráti a známi, dnes už rodičia väčších či menších detí. (Celý článok)


Náš tím

Dátum vloženia záznamu Piatok 09 Január 2009 at 9:52 pm (Celý článok)


Naša vízia

Dátum vloženia záznamu Nedeľa 07 December 2008 at 12:52 am Dar je občianske zduženie, ktoré založili matky a otcovia rodín. Denne sa vo svojich rodinách stretávame s mnohými výzvami. (Celý článok)